Refrigerated Grocery

Prices valid from Thursday February 20 2020 to Wednesday February 26 2020.
$5.99
$6.99
$0.92 / 100 G
$4.29
$0.43 / 100 ML
Natrel

10% MF Cream

473 ml
$4.29
$0.91 / 100 ML
$4.29
$5.99
$0.21 / 100 ML
Natrel

5% MF Cream

473 ml
$4.29
$0.91 / 100 ML
$3.33
$5.49
$0.42 / 100 G
$3.33
$5.49
$0.42 / 100 G
$3.33
$5.49
$0.42 / 100 G
Natrel

Cream 5%

1 L
$4.29
$4.99
$0.43 / 100 ML
$5.99
$6.99
$0.80 / 100 G
$3.33
$4.49
$0.67 / 100 G
$3.49
$4.49
$0.29 / 100 ML
$3.33
$4.19
$0.60 / 100 ML
$2.99
$3.69
$0.18 / 100 ML
$2.99
$3.19
$0.18 / 100 ML
$5.29
$5.99
$0.26 / 100 ML
Natrel

Plus 2% MF Milk

2 L
$5.29
$5.99
$0.26 / 100 ML
$5.29
$5.99
$0.26 / 100 ML
Skotidakis

SKYR 0% Vanilla Yogurt

750 g
$4.99
$6.99
$0.67 / 100 G
$5.99
$6.99
$0.92 / 100 G